Úvodní stránka / Aktuálně / Tým lektorů ITveSkole.cz, o.p.s.

Tým lektorů ITveSkole.cz, o.p.s.

Dovolte nám představit tým klíčových lektorů ITveSkole.cz, o.p.s., kteří jsou pro Vás zastoupeni v jednotlivých regionech České republiky.

Náš tým se skládá z kvalifikovaných lektorů, vlastní pedagogická praxe jim umožňuje individuální přístup a pochopení specifik školního prostředí. Snažíme se Vám předat nejen vědomosti a znalosti, ale hlavně dobré nápady a inspiraci pro Vaši každodenní práci s dětmi.

Mgr. Boris Váňa

Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Vystudoval jsem Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu, obor Český jazyk a literatura – dějepis pro SŠ. Mám 18 let pedagogické praxe na základní škole – učitel dějepisu, českého jazyka, občanské výuky, rodinné výuky, prvouky a dalších, působil jsem i jako vychovatel. 13 let působil jako ředitel nestátní základní školy v Hradci Králové. Ve své pedagogické praxi jsem se kromě výuky dětí a organizování mnoha mimoškolních aktivit zabýval především novými trendy ve vzdělávání, pomáhal zavádět nové prvky výuky podporující mezipředmětové vztahy, učení v souvislostech a vnitřní motivaci žáků. V nedávné době jsem absolvoval letní školu kritického myšlení.

Co mne na práci lektora baví?

Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Mgr. Jana Hartmanová

Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Vystudovala jsem obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru matematika – fyzika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem jako učitelka na 1. a 2. st. základních škol.  Od r. 1996 do r. 2015 jsem pracovala jako zástupce ředitele a ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, ZŠ Štáflova a ZŠ Nuselská 3240.

Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti, žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Věnuji se činnostem spojenou s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Co mne na práci lektora baví?

Změny, komunikace s lidmi, předávání zkušeností. Předávání a sdílení příkladů dobré praxe. Přijímám výzvy a inspirace. Radost a dobrá pohoda.

Lenka Kurtevová

Lektorování a vzdělávání pedagogů se věnuji od roku 2007. Úspěšně absolvovala kurz Lektor dalšího vzdělávání u CEARA, s.r.o. Nymburk. Tamtéž získala v roce 2014 profesní kvalifikaci, dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). V současné době studuji Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Hradec Králové.

Co mě na práci lektora baví?

Předávat radost, pozitivní energii, a tak trochu i nových informací. Nalézat nové úhly pohledu, řešení a cíle.

 

 

 

 

Mgr. Petra Pitelková

Na práci lektora mě baví společně s učiteli hledat nové možnosti, objevovat a využívat příležitostí, které nám dnešní technologie ve školství přináší. Při kurzech u učitelů ráda rozvíjím jejich kreativitu, naplňuji je energií a učím je býti autorem. Jsem přesvědčena, že vlastním prožitkem a tvorbou nových materiálů dochází k jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou fakultu, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů geografie a biologie pro SŠ. Absolvovala jsem studium k výkonu specializovaných činností Koordinátora EVVO ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA v Brně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvovala jsem funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ve vzdělávacím institutu Středočeského kraje. Ve společnosti ITveSkole.cz se věnuji řízení vzdělávání, tvorbě metodických materiálů pro pedagogy, psaní zajímavých projektů i vývoji vzdělávacích pomůcek.

Absolvované kurzy:

 • Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (2010)
 • Konference Škola jako místo setkávání (2011, 2012)
 • Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board (2011)
 • Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ (2012)
 • Vzdělávací kurz „Software Bakaláři“ (2013, 2014)
 • Školení Learning Management System Škola za školou (2012)
 • Lektor pro společné vzdělávání (2017 – NIDV)

Co mě na práci lektora baví?

Na práci lektora mě baví společně s učiteli hledat nové možnosti, objevovat a využívat příležitostí, které nám dnešní technologie ve školství přináší. Při kurzech u učitelů ráda rozvíjím jejich kreativitu, naplňuji je energií a učím je býti autorem. Jsem přesvědčena, že vlastním prožitkem a tvorbou nových materiálů dochází k jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

Jaroslav Novák

Mám 10 let praxi v oblasti vzdělávání dospělých i jako učitel na základní škole. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.

Jsem certifikovaný lektor interaktivní výuky. Mám 10 let praxe v oboru prezentační a interaktivní výukové techniky (obchodní činnost, instalace, uživatelská školení), držitel certifikátu výrobce PROMETHEAN ActivLector. Mám 10 let praxe jako učitel na základní škole (ZŠ Vysoké Mýto). Absolvoval jsem kurzy: Microsoft – kurz Office 365, kurz Windows 8, Kurz lektor a tvůrce vzdělávacích obsahů v oblasti čtenářské gramotnosti. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a spolupracuji na dalším rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.

Na co se v rámci lektorské činnosti zaměřuji?

Oblast autorských práv. Využití moderních technologií ve vzdělávání. Využití interaktivní a prezentační techniky. Využití jazykových laboratoři a měřící techniky. Rozvoji čtenářské gramotnosti

Mgr. Jitka Schovancová

Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně na semináře ráda připravuji různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim tuto práci usnadní.

Vystudovala jsem UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a biologie pro 5. – 12. ročník. Absolvovala jsem třísemestrální studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ICT na MZLU v Brně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mám devatenáct let praxe v základním školství (učitel předmětů matematika, biologie, informační a komunikační technologie), koordinátor ICT, autor a realizátor projektu v rámci SIPVZ (Hurá do 6. třídy, aneb využití interaktivní tabule při výuce v 6. třídě, příprava výukových materiálů pro práci s interaktivní tabulí). Pracovala jsem jako lektor SIPVZ – modul Výuka na I. stupni ZŠ (2005–2007), lektor počítačových kurzů pro veřejnost. Od roku 2009 jsem se podílena na tvorbě a odborné korekci učebnic pro nakladatelství Fraus. Od roku 2011 působím také jako lektorka akreditovaných kurzů DVPP u ITveSkole.cz, o.p.s., podílím se na obsahu a přípravě vzdělávacích aktivit.

Co mě na práci lektora baví?

Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně na semináře ráda připravuji různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim tuto práci usnadní.

Mgr. Markéta Čonková

V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Vystudovala jsem navazující magisterské studium učitelství pro střední školy v oboru anglický a český jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Tamtéž bakalářský obor specializace v pedagogice – anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Půl roku jsem studovala na Technische Universität Chemnitz. Při své pedagogické praxi jsem kladla důraz i na rozvoj měkkých dovedností. Věnovala jsem se rovněž problematice inkluzivního vzdělávání a výuce cizinců. Zastávám názor, že učitelství není jen o jedné specializaci. Učitel by měl na sobě neustále pracovat  a rozšiřovat si tak portfólio svých znalostí a dovedností, které následně může využívat v praxi.  Zapojila jsme se do řady projektů jako Výzva 56, projekt Škola na dotek v Královehradeckém kraji a další. Věnuji se publikační činnosti pro www.spomocnik.rvp.cz, pro časopis Cizí jazyky a další.

Co mě na práci lektora baví?

V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Mgr. Michaela Machová

Vystudovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultu, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. Mám čtyři roky pedagogické praxe působení na ZŠ. Kromě výuky jsem zastávala pozici koordinátora EVVO a žákovského parlamentu. Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu, např. Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (asistent logopeda), Metodika výuky psaní – náprava a zvládání obtíží, Trénink koordinátora parlamentu či kurzu instruktora Děti na startu (šéftrenér kurzu). Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu.

Co mě na práci lektora baví?

Můj cíl je ukázat pedagogům hry a aktivity, které mohou využít nejen v hodinách matematiky. Učení by mělo bavit žáky a zároveň i pedagogy. Ráda pracuji s dospělými.

 

Mgr. Monika Pliešovská

Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika. Jsem držitelkou certifikátu Profesionální kouč, Akademie NLP, Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku. Absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů, např. Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu, Mentoring, Individuální výchovný program, Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Environmentální výchova a další. Posledních osm let jsem působila na základní škole jako vychovatelka školní družiny a školního klubu, asistentka pedagoga pro děti se SVP, metodik prevence, vedla žákovský parlament, kreativní kroužek a ECDL. Věnuji se emoční inteligenci a komunikaci. Spojuji zkušenosti z výrobní sféry a školství. V současné době pracuji pro společnosti ITveSkole.cz, o.p.s. jako lektorka kurzů DVPP. Podílím se na obsahu a přípravě vzdělávacích aktivit.

Co mě na práci lektora baví?

Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

Mgr., Táňa Pipková, Ph.D.  

V roce 2007 jsem založila rodinné centrum Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Od roku 2012 připravuji a realizuji vzdělávací programy pro děti ve věku 2 – 6 let v miniškolce Kuliklubíčko.

Vystudovala jsem analytickou chemii a krajinnou ekologii na přírodovědeckých fakultách v Olomouci a v Praze, pedagogickou způsobilost na Pedagogické fakultě v Olomouci.  V roce 2007 jsem založila rodinné centrum Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Posledních šest let zde pracuji na pozici projektové manažerky centra a lektorky zejména v oblastech zdravého životního stylu, komunikace a počítačové gramotnosti.  Od roku 2012 připravuji a realizuji vzdělávací programy pro děti ve věku 2 – 6 let v miniškolce Kuliklubíčko. V roce 2015 jsem začala pracovat jako lektorka ve společnostech Iteligence, a.s., Pontech, s.r.o. v oboru vzdělávání pedagogů – využití digitálních zařízení ve výuce. Zároveň jsem začala působit jako lektorka ve společnosti ITveSkole.cz, o.p.s. ve výuce odborných didaktik v projektu Výzvy 56 OP VK škola na dotek v Královehradeckém kraji. Absolvovala jsem řadu kurzů k rozšíření všeobecného přehledu, např. Počítačová gramotnost II, Komunikační techniky, Specialista mediace.

Co mě na práci lektora baví?

Radost z předávání inspirací, nápadů.

Kompletní nabídku DVPP pro Mateřské školy a pro Základní školy v rámci „šablon“ naleznete na www.jsmevkurzu.cz.

Pro více informací a vypracování nabídky na míru vašim potřebám volejte 800 880 990 nebo pište na skoly@boxed.cz.

O Gabriela Hošková

Gabriela Hošková
Absolventka střední pedagogické školy. V roce 2011 odpromovala na Vysoké škole obchodní v Praze v inženýrském studijním programu Management cestovního ruchu. Ve stejném roce nastoupila ve společnosti BOXED, s.r.o., kde v současné chvíli pracuje v odděleních Péče o zákazníky a Vzdělávání.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek