Úvodní stránka / Aktuálně / Tým lektorů ITveSkole.cz, o.p.s.

Tým lektorů ITveSkole.cz, o.p.s.

Dovolte nám představit tým klíčových lektorů ITveSkole.cz, o.p.s., kteří jsou pro Vás zastoupeni v jednotlivých regionech České republiky.

Náš tým se skládá z kvalifikovaných lektorů, vlastní pedagogická praxe jim umožňuje individuální přístup a pochopení specifik školního prostředí. Snažíme se Vám předat nejen vědomosti a znalosti, ale hlavně dobré nápady a inspiraci pro Vaši každodenní práci s dětmi.

Mgr. Boris Váňa

Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Vystudoval jsem Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu, obor Český jazyk a literatura – dějepis pro SŠ. Mám 18 let pedagogické praxe na základní škole – učitel dějepisu, českého jazyka, občanské výuky, rodinné výuky, prvouky a dalších, působil jsem i jako vychovatel. 13 let působil jako ředitel nestátní základní školy v Hradci Králové. Ve své pedagogické praxi jsem se kromě výuky dětí a organizování mnoha mimoškolních aktivit zabýval především novými trendy ve vzdělávání, pomáhal zavádět nové prvky výuky podporující mezipředmětové vztahy, učení v souvislostech a vnitřní motivaci žáků. V nedávné době jsem absolvoval letní školu kritického myšlení.

Co mne na práci lektora baví?

Přes dlouholeté učitelské a ředitelské pracovní zkušenosti na základní škole se stále dívám na školství optimisticky a snažím se věnovat tomu, co pedagogickému úsilí dává smysl. Těší mě pracovat s učiteli, sdílet navzájem co se daří i nedaří. Snažím se přinášet otázky, aktuální informace a především inspirovat.

Mgr. Jana Hartmanová

Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Moje práce je spojená s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Vystudovala jsem obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů v oboru matematika – fyzika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jsem jako učitelka na 1. a 2. st. základních škol.  Od r. 1996 do r. 2015 jsem pracovala jako zástupce ředitele a ředitelka ZŠ Havlíčkův Brod, ZŠ Štáflova a ZŠ Nuselská 3240.

Řadu let se věnuji DVPP se zaměřením na děti, žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Věnuji se činnostem spojenou s tvorbou metodických a informačních materiálů, vyhledávání příkladů dobré praxe, komunikace se školami a síťování organizací.

Co mne na práci lektora baví?

Změny, komunikace s lidmi, předávání zkušeností. Předávání a sdílení příkladů dobré praxe. Přijímám výzvy a inspirace. Radost a dobrá pohoda.

Lenka Kurtevová

Lektorování a vzdělávání pedagogů se věnuji od roku 2007. Úspěšně absolvovala kurz Lektor dalšího vzdělávání u CEARA, s.r.o. Nymburk. Tamtéž získala v roce 2014 profesní kvalifikaci, dle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). V současné době studuji Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Hradec Králové.

Co mě na práci lektora baví?

Předávat radost, pozitivní energii, a tak trochu i nových informací. Nalézat nové úhly pohledu, řešení a cíle.

 

 

 

 

Mgr. Petra Pitelková

Na práci lektora mě baví společně s učiteli hledat nové možnosti, objevovat a využívat příležitostí, které nám dnešní technologie ve školství přináší. Při kurzech u učitelů ráda rozvíjím jejich kreativitu, naplňuji je energií a učím je býti autorem. Jsem přesvědčena, že vlastním prožitkem a tvorbou nových materiálů dochází k jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Přírodovědeckou fakultu, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů geografie a biologie pro SŠ. Absolvovala jsem studium k výkonu specializovaných činností Koordinátora EVVO ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA v Brně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvovala jsem funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ve vzdělávacím institutu Středočeského kraje. Ve společnosti ITveSkole.cz se věnuji řízení vzdělávání, tvorbě metodických materiálů pro pedagogy, psaní zajímavých projektů i vývoji vzdělávacích pomůcek.

Absolvované kurzy:

 • Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (2010)
 • Konference Škola jako místo setkávání (2011, 2012)
 • Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board (2011)
 • Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ (2012)
 • Vzdělávací kurz „Software Bakaláři“ (2013, 2014)
 • Školení Learning Management System Škola za školou (2012)
 • Lektor pro společné vzdělávání (2017 – NIDV)

Co mě na práci lektora baví?

Na práci lektora mě baví společně s učiteli hledat nové možnosti, objevovat a využívat příležitostí, které nám dnešní technologie ve školství přináší. Při kurzech u učitelů ráda rozvíjím jejich kreativitu, naplňuji je energií a učím je býti autorem. Jsem přesvědčena, že vlastním prožitkem a tvorbou nových materiálů dochází k jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji.

Jaroslav Novák

Mám 10 let praxi v oblasti vzdělávání dospělých i jako učitel na základní škole. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.

Jsem certifikovaný lektor interaktivní výuky. Mám 10 let praxe v oboru prezentační a interaktivní výukové techniky (obchodní činnost, instalace, uživatelská školení), držitel certifikátu výrobce PROMETHEAN ActivLector. Mám 10 let praxe jako učitel na základní škole (ZŠ Vysoké Mýto). Absolvoval jsem kurzy: Microsoft – kurz Office 365, kurz Windows 8, Kurz lektor a tvůrce vzdělávacích obsahů v oblasti čtenářské gramotnosti. Spolupracuji při vývoji specializovaných výukových programů a spolupracuji na dalším rozvoji portálu pro sdílení výukového obsahu www.activucitel.cz.

Na co se v rámci lektorské činnosti zaměřuji?

Oblast autorských práv. Využití moderních technologií ve vzdělávání. Využití interaktivní a prezentační techniky. Využití jazykových laboratoři a měřící techniky. Rozvoji čtenářské gramotnosti

Mgr. Jitka Schovancová

Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně na semináře ráda připravuji různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim tuto práci usnadní.

Vystudovala jsem UJEP Brno, Přírodovědecká fakulta, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a biologie pro 5. – 12. ročník. Absolvovala jsem třísemestrální studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ICT na MZLU v Brně v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mám devatenáct let praxe v základním školství (učitel předmětů matematika, biologie, informační a komunikační technologie), koordinátor ICT, autor a realizátor projektu v rámci SIPVZ (Hurá do 6. třídy, aneb využití interaktivní tabule při výuce v 6. třídě, příprava výukových materiálů pro práci s interaktivní tabulí). Pracovala jsem jako lektor SIPVZ – modul Výuka na I. stupni ZŠ (2005–2007), lektor počítačových kurzů pro veřejnost. Od roku 2009 jsem se podílena na tvorbě a odborné korekci učebnic pro nakladatelství Fraus. Od roku 2011 působím také jako lektorka akreditovaných kurzů DVPP u ITveSkole.cz, o.p.s., podílím se na obsahu a přípravě vzdělávacích aktivit.

Co mě na práci lektora baví?

Velmi si vážím práce učitelů, a proto pro ně na semináře ráda připravuji různé materiály, zajímavosti, novinky, které jim tuto práci usnadní.

Mgr. Markéta Čonková

V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Vystudovala jsem navazující magisterské studium učitelství pro střední školy v oboru anglický a český jazyk na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Tamtéž bakalářský obor specializace v pedagogice – anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Půl roku jsem studovala na Technische Universität Chemnitz. Při své pedagogické praxi jsem kladla důraz i na rozvoj měkkých dovedností. Věnovala jsem se rovněž problematice inkluzivního vzdělávání a výuce cizinců. Zastávám názor, že učitelství není jen o jedné specializaci. Učitel by měl na sobě neustále pracovat  a rozšiřovat si tak portfólio svých znalostí a dovedností, které následně může využívat v praxi.  Zapojila jsme se do řady projektů jako Výzva 56, projekt Škola na dotek v Královehradeckém kraji a další. Věnuji se publikační činnosti pro www.spomocnik.rvp.cz, pro časopis Cizí jazyky a další.

Co mě na práci lektora baví?

V mých hodinách ČJ, AJ a INF jsem se vždy snažila, aby byli žáci aktivní. Zároveň se neustále učím něco nového, což následně přináším do výuky. Učení a lektorování je pro mě oboustrannou inspiraci, která nás oboustranně motivuje ke zlepšení. Ráda podporuji sdílení zkušeností mezi pedagogy a to je jeden s cílů kurzů, které jako lektorka vedu.

Mgr. Michaela Machová

Vystudovala jsem Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogickou fakultu, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika. Mám čtyři roky pedagogické praxe působení na ZŠ. Kromě výuky jsem zastávala pozici koordinátora EVVO a žákovského parlamentu. Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu, např. Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí (asistent logopeda), Metodika výuky psaní – náprava a zvládání obtíží, Trénink koordinátora parlamentu či kurzu instruktora Děti na startu (šéftrenér kurzu). Absolvovala jsem řadu školení k rozšíření všeobecného přehledu.

Co mě na práci lektora baví?

Můj cíl je ukázat pedagogům hry a aktivity, které mohou využít nejen v hodinách matematiky. Učení by mělo bavit žáky a zároveň i pedagogy. Ráda pracuji s dospělými.

 

Mgr. Monika Pliešovská

Vystudovala jsem Masarykovu Univerzitu v Brně, Pedagogickou fakultu, obor Sociální pedagogika. Jsem držitelkou certifikátu Profesionální kouč, Akademie NLP, Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku. Absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů, např. Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu, Mentoring, Individuální výchovný program, Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Environmentální výchova a další. Posledních osm let jsem působila na základní škole jako vychovatelka školní družiny a školního klubu, asistentka pedagoga pro děti se SVP, metodik prevence, vedla žákovský parlament, kreativní kroužek a ECDL. Věnuji se emoční inteligenci a komunikaci. Spojuji zkušenosti z výrobní sféry a školství. V současné době pracuji pro společnosti ITveSkole.cz, o.p.s. jako lektorka kurzů DVPP. Podílím se na obsahu a přípravě vzdělávacích aktivit.

Co mě na práci lektora baví?

Jsem kreativní, otevřená, hledám nové pohledy na věc. Ráda se inspiruji ostatními zajímavými lidmi.

RNDr. Robert Gamba

„Celý svůj profesní život věnuji školství. Kvalitní vzdělání chápu jako důležitý předpoklad zdravého vývoje jedince a celé společnosti a práci lektora jako prostředek, kterým je možné úroveň vzdělávání pozitivně ovlivnit.“

Jsem absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Praha (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor matematika – fyzika). Po ukončení studia jsem pracoval do roku 1991 postupně jako učitel na základní a střední školy. Od roku 1991 do 2000 jsem vykonával funkci ředitele Školského úřadu Liberec, v rámci reformy státní správy pak delimitací jsem přešel do funkce vedoucího odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Souběžně ve dvou obdobích jsem pracoval v samosprávě jako člen Rady Města Liberec. Vykonával jsem funkce předsedy Komise pro výchovu a vzdělávání Města Liberec a Komise pro národnostní menšiny. Jsem držitelem Certifikátu Dokončení struktur a opatření pro zvýšení absorpční kapacity evropských fondů na národní a regionální úrovni. Od roku 2016 jsem předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje. Jsem autorem řady projektů, jako je Regionální informační systém absolventů na trhu práce Libereckého kraje, jsem spoluautorem projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Jsem spoluautorem strategických dokumentů Libereckého kraje v oblasti vzdělávání Dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje. Spolupracuji s Národním ústavem odborného vzdělávání Praha. Jsem místopředsedou Expertní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jsem autorem nebo spoluautorem celé další řady projektů, které řeší problematiku rozvoje lidských zdrojů, a to zejména v oblasti celoživotního vzdělávání, odborného a profesního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V roce 2012 jsem úspěšně absolvoval kurz Profesionální lektor, a mám profesní kvalifikaci v oboru Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T).

Co mě na práci lektora baví?

„Celý svůj profesní život věnuji školství. Kvalitní vzdělání chápu jako důležitý předpoklad zdravého vývoje jedince a celé společnosti a práci lektora jako prostředek, kterým je možné úroveň vzdělávání pozitivně ovlivnit.“

Mgr., Táňa Pipková, Ph.D.  

V roce 2007 jsem založila rodinné centrum Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Od roku 2012 připravuji a realizuji vzdělávací programy pro děti ve věku 2 – 6 let v miniškolce Kuliklubíčko.

Vystudovala jsem analytickou chemii a krajinnou ekologii na přírodovědeckých fakultách v Olomouci a v Praze, pedagogickou způsobilost na Pedagogické fakultě v Olomouci.  V roce 2007 jsem založila rodinné centrum Kulihrášek, které v Pardubicích nabízí komplexní služby pro rodiny. Posledních šest let zde pracuji na pozici projektové manažerky centra a lektorky zejména v oblastech zdravého životního stylu, komunikace a počítačové gramotnosti.  Od roku 2012 připravuji a realizuji vzdělávací programy pro děti ve věku 2 – 6 let v miniškolce Kuliklubíčko. V roce 2015 jsem začala pracovat jako lektorka ve společnostech Iteligence, a.s., Pontech, s.r.o. v oboru vzdělávání pedagogů – využití digitálních zařízení ve výuce. Zároveň jsem začala působit jako lektorka ve společnosti ITveSkole.cz, o.p.s. ve výuce odborných didaktik v projektu Výzvy 56 OP VK škola na dotek v Královehradeckém kraji. Absolvovala jsem řadu kurzů k rozšíření všeobecného přehledu, např. Počítačová gramotnost II, Komunikační techniky, Specialista mediace.

Co mě na práci lektora baví?

Radost z předávání inspirací, nápadů.

Kompletní nabídku DVPP pro Mateřské školy a pro Základní školy v rámci „šablon“ naleznete na www.jsmevkurzu.cz.

Pro více informací a vypracování nabídky na míru vašim potřebám volejte 800 880 990 nebo pište na skoly@boxed.cz.

O Gabriela Hošková

Gabriela Hošková
Absolventka střední pedagogické školy. V roce 2011 odpromovala na Vysoké škole obchodní v Praze v inženýrském studijním programu Management cestovního ruchu. Ve stejném roce nastoupila ve společnosti BOXED, s.r.o., kde v současné chvíli pracuje v odděleních Péče o zákazníky a Vzdělávání.

Zanechte komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek