Úvodní stránka / ICT a vše kolem / Čtenářská gramotnost v době moderních technologií

Čtenářská gramotnost v době moderních technologií

Pojmy jako moderní výuka případně inovace výuky jsou již řadu let v našich školách spojeny s využíváním moderních technologií. Ty se čím dál více stávají součástí našeho života, který je dnes na technologiích také velmi závislý, a ovlivňují tak i proces vzdělávání.

Položme si však několik otázek: Je možné smysluplně pracovat s moderními technologiemi, když žáci nebudou umět číst? Budou naše děti umět pracovat s psaným textem? Budou čtenářsky gramotné?

Pojmy čtenářství a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvíjení klíčových kompetencí žáka. Pomáhají k osobnostnímu rozvoji a morálnímu sebezdokonalování lidí. Rozvíjení čtenářské gramotnosti by mělo být jedním z hlavních cílů celého vzdělávacího procesu.

Stav čtenářství je v české populaci bohužel dlouhodobě podprůměrný. Dokazují to výsledky nejrozsáhlejšího výzkumu čtenářské gramotnosti PISA, jenž zkoumá pět typů činností, které mají žáci vykonávat při řešení čtenářské úlohy: obecné porozumění, získávání informací, interpretace, posouzení obsahu a posouzení formy textu. Čeští žáci si nejhůře vedou při vyhledávání různých typů informací a řešení úloh zasazených do reálných pracovních situací.

Podobné závěry potvrzují i pravidelná pozorování České školní inspekce. Práce s jazykem a s textem se stává předmětem izolované výuky různých předmětů a různých učitelů, kteří nevolí stejné postupy, nespolupracují a do jisté míry význam porozumění textu podceňují a přičítají jej pouze výuce českého jazyka.

Zamysleme se nad tím, jak změnit tento stav. Ukažme si návod, jak zanést čtenářství do praxe českých škol. Ideálně by se v tomto směru měla o dítě postarat rodina. Působení rodiny je pro dítě od narození až po vstup do školy pro vztah ke čtení, čtenářským dovednostem a postojům klíčové. Škola má ve srovnání s podmínkami v rodině ztíženou situaci. To ale neznamená, že je bezmocná. Dokonce může udělat ze svých nevýhod přednosti. V první řadě je potřeba změnit vyučovací metody a aktivity v hodinách. Především češtinář by měl cíleně rozvíjet čtenářské dovednosti a strategie žáků. Na jeho úsilí by měli navázat další vyučující a předkládat dětem přiměřené texty z jednotlivých oborů. Takové, s jakými se mohou ve svém běžném životě opravdu setkávat.

Při práci s textem lze využít programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který pedagogům nabízí využití téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie umožňují učiteli vzbudit u žáků zájem o čtení, podporují práci s textem a prostřednictvím čtenářských dílen postupně vytvářejí fungující čtenářské společenství. Mezi tyto metody patří: myšlenková mapa, brainstorming, pětilístek, volné psaní, učíme se navzájem, klíčová slova, diskusní pavučina, podvojný deník, poslední slovo patří mě, kostka, párová diskuse, párové čtení, metoda I.N.S.E.R.T. a mnohé další.

Cílem každé školy by mělo být, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří získají vztah ke čtení, dokáží se na věci dívat z různých úhlů pohledu, rozumí textu, umí z něj vyvozovat závěry a text kriticky hodnotit z různých hledisek.

Jak to však ve škole zařídit? A jak správně směřovat k těmto cílům? Čtenářské gramotnosti je potřeba věnovat maximální pozornost. Prověřený a účinný nástroj představuje dílna čtení. Je jen dobře, že v samotném závěru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se objevila „šablonová“ výzva č. 56, ve které lze mimo jiné čtenářskou gramotnost podpořit.

V rámci výzvy č. 56 školy dostanou prostředky na realizaci čtenářských dílen, na nákup knih i na nákup elektronických čteček knih. Současně je možné hradit i vzdělávání pedagogů související se čtenářskou gramotností.

Ve společnosti ITveSkole.cz o.p.s. nahlížíme na inovaci výuky komplexně a to nejen s využitím ICT. Školám zapojeným do výzvy č. 56 nabízíme vzdělávání v oblasti Čtenářských dílen formou cyklů seminářů sestávajících se ze dvou základních částí:

 1. Co to jsou čtenářské dílny a jaké formy a metody práce můžete použít – účastník pochopí poslání a úlohu čtenářských dílen ve školním vyučování. Naučí se základní metody práce s textem, které bude moci využít nejenom v hodinách mateřského jazyka, ale i v ostatních vyučovacích předmětech.
 2. Začlenění čtenářských dílen do školního vzdělávacího programu – v této části kurzu účastník dostane metodický návod, jak sestavit desetihodinový plán čtenářských dílen ve školním roce 2015/2016 do vzdělávacího programu školy. Tato část kurzu bude vedena s ohledem na zapojené ročníky do realizace projektu, tj. budou-li čtenářské dílny zaměřeny např. na 3. a 4. ročník základní školy, bude obsah kurzu orientován tímto směrem.

Celý kurz bude veden interaktivně, účastníci si vyzkoušejí modelové příklady a modelové lekce, aktivně se budou moci zapojit do výuky. Co je ale důležité, během absolvování kurzu vytvoří materiály využitelné pro potřeby svého školního vzdělávacího programu. Obsahem semináře bude metodický návod, jak pořídit výstupy do projektové šablony.

zlom

 

ITveSkole.cz nad rámec realizace vzdělávání zajišťuje pro všechny školy v rámci výzvy č. 56, případně v rámci jiných „šablonových“ projektů, bezplatně kompletní projektovou podporu. Projektová podpora v sobě zahrnuje pomoc v úvodní části projektu při podání žádosti, v rámci realizace při plnění závazných výstupů i v závěrečné části při tvorbě monitorací zprávy a při vykázání výstupů z jednotlivých šablon.

Vraťme se k úvodní myšlence a možnosti propojení moderních technologií s čtenářskou gramotností. Existuje možnost kombinovat papírové knihy s digitálním obsahem? Určitě ano. Pojďme si ukázat na praktickém příkladu využití digitálního poznámkového bloku OneNote ve výuce, kdy žáci pracují s textem o J. A. Komenském, který si vyhledali na internetu. Nejprve si vyznačí v textu pojmy, které již znali z dřívějška. Poté podtrhávají důležité nové informace, poznamenávají si otázky, na které by chtěli ještě znát odpověď. Do OneNotu si vloží fotografii a nahrají vlastní četbu úryvku z knihy Labyrint světa a ráj srdce, která je nějakým způsobem zaujala. Samozřejmě nezapomínají na citace a sdílení poznámkového bloku ve dvojicích, malých skupinách nebo v celé třídě. OneNote lze využít i pro vedení čtenářských deníků, kdy žáci založí ke každé přečtené knize jednu stránku, snadno ji doplní o obrázek, anotaci nebo jednoduše vloží záznam úryvku z knihy, který sami nahlas přečtou. Příkladů jak využít OneNote při rozvoji čtenářské gramotnosti lze vytvořit celou řadu.

Je v rukou samotných škol, jaký přístup k rozvoji čtenářské gramotnosti zvolí. Zda zařadí čtenářství do svého školního vzdělávacího programu pouze z důvodu, že se jedná o povinné průřezové téma nebo zda proškolí své pedagogy, kteří následně budou čtenářskou gramotnost vnímat jako ucelený promyšlený soubor dovedností ovlivňujících výrazně budoucí úspěch a uplatnění žáků v profesním i společenském životě. Důležité ale je, aby děti v tomto stále více „online“ světě pochopily, že bez čtenářské gramotnosti se není možné obejít.

Připravil: Luděk Heinz, BOXED s.r.o., Petra Pitelková, ITveSkole.cz, o.p.s.

Zdroje:

NÚV. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka [online]. 2011 [cit. 2015-05-17]

PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2006, [cit. 2015-05-17]

O Petra Řezáčová

Petra Řezáčová
V roce 2003 absolvovala Fakultu strojní, ZČU v Plzni, obor strojírenská technologie a v roce 2007 ČVUT v Praze, obor učitelství odborných předmětů. Od roku 2011 studuje doktorské studium na Fakultě strojní v Plzni. V roce 2003 byla zaměstnána na VOŠ a SPŠ Strakonice jako učitelka odborných technických předmětů a od roku 2010 pracuje ve firmě BOXED s.r.o. jako školitelka.

Zanechte komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Vzdělávání ITveSkole.cz

 • Jsme akreditovanou vzdělávací institucí s více než 100 programy a proškolili jsme již přes 10.000 pedagogů ze stovek škol.

  Číst více »

Katalog řešení

 • Inspirujte se a prohlédněte si katalogy našich partnerů, které jsou plné cenově dostupných řešeních vedoucí k inovaci výuky ve školách.

  Číst více »

Aktivity, konference

 • Odborné konference věnované informačním a komunikačním technologiím a jejich využití ve vzdělávání.

  Číst více »

Rolovat na počátek